स्नातकोत्तर (M.Sc.) तह २०७९ को नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा सम्वन्धी सूचना